Zorgteam

Het ondersteuningsteam

Sommige problemen van leerlingen vragen om meer dan de basiszorg die binnen het pakket van taken van de mentor valt. Voor vragen en overleg over extra zorg die in zoā€™n geval nodig is, kan de mentor, na informeren van de ouders, terecht bij de intern begeleider en het zorgteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit: de zorgcoƶrdinator, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog, twee intern begeleiders en de teamleiders van onderbouw en bovenbouw.

De zorgcoƶrdinator

De zorgcoƶrdinator neemt deel aan het extern zorgadviesteam (ZAT) en aan het zorgplatform voor het Voortgezet Onderwijs van de gemeente Hengelo. Hij of zij onderhoudt de contacten met de coƶrdinatoren van de andere OSG-vestigingen en met externe hulpverleners; zoals het Zorgloket van de gemeente (Jeugd en Gezin), Wijkracht, Ambiq, Accare, Mediant, de politie, Tactus, BJZO, GGD, etc. Bovendien houdt hij/zij zich op de hoogte van het ondersteuningsaanbod en de scholingsmogelijkheden in het kader van de professionalisering van collegaā€™s. Zaken betreffende de Leerling Gebonden Financiering en de Toelaatbaarheidsverklaringen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs worden door hem of haar gecoƶrdineerd en/of georganiseerd. Verder houdt de zorgcoƶrdinator zich op de hoogte van recente ontwikkelingen op onderwijsgebied zodat daar vroegtijdig op geanticipeerd kan worden. De zorgcoƶrdinator neemt ook deel aan de toelatingscommissie.

De schoolmaatschappelijk werker

De school heeft een eigen maatschappelijk werker in dienst. De taken van de schoolmaatschappelijk werker bestaan onder andere uit psychosociale hulpverlening aan leerlingen en ouders; informatieve hulpverlening aan leerlingen, ouders en collegaā€™s; verwijzing van leerlingen en ouders naar externe hulpverlening, preventie en consultatie; signalering en belangenbehartiging met betrekking tot het schoolklimaat. De schoolmaatschappelijk werkende neemt deel het extern Zorgadviesteam (ZAT).

De orthopedagoog

De orthopedagoog adviseert het zorgteam en voert intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek uit naar aanleiding van vragen van het zorgteam en van ouders. De orthopedagoog neemt deel aan de toelatingscommissie en verzorgt de aanvragen voor de toelaatbaarheidsverklaringen voor Praktijkonderwijs. Daarnaast is de orthopedagoog betrokken bij verwijzingen van en naar andere scholen en het aanvragen van toelaatbaarheidsverklaringen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

De intern begeleider

De intern begeleider is gericht op processen binnen de mentorgroep en op individuele leerlingen. In principe volgt de intern begeleider de leerling gedurende zijn of haar gehele schoolloopbaan. De intern begeleider ondersteunt, coacht en adviseert de mentor bij de uitvoering van zijn of haar taken. Daarnaast signaleert hij/zij problemen die de taken van de
mentor te boven gaan en ondersteunt de mentor bij het formuleren van de hulpvraag naar het zorgteam.