Oudervertegenwoordiging

Ouderraad (OR)

De OR bestaat uit ouders/verzorgers van leerlingen. Zij vertegen­woordigt alle ouders/verzorgers en behar­tigt dus ook de belangen van u en uw kind. Vanuit de school is een adviseur toegevoegd. De OR houdt zich bezig met allerlei activi­teiten zoals:

–     ondersteunende werkzaamheden voor het schoolgebeuren;

–     organisatie van thema-avonden voor ouders/verzorgers;

–     organisatie van geld wervende activiteiten zoals een bloembollenactie en Kerstmarkt

De te organiseren activiteiten zijn afhanke­lijk van wat de OR zelf onderneemt. Soms is er vanuit de school ook een gerichte vraag voor ondersteuning, zoals het vervoer bij een excursie of koken tijdens een schoolkamp. Via de Genseler Nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de OR.

Contact met de ouderraad.
De ouderraad is te bereiken via:
ouderraad@genseler-online.nl

 

Oudergeleding Medezeggenschapsraad (MR)

De bevoegdheden van de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad (=MR) bestaat uit ouders en personeelsleden van de school. De ouders kunnen via de MR meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van de school.
De MR heeft als taak om het beleid van de school en het schoolbestuur te volgen en te toetsen.
Voor veel onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. De MR denkt mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.
In de ‘Wet Medezeggenschap op Scholen’ is vastgelegd welke rechten en plichten een MR heeft.

Waarover praat de medezeggenschapsraad.
De MR overlegt over schoolzaken zoals:
– Vaststelling of wijziging van het schoolplan, de vakantieregeling en de ouderbijdrage.
– Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.
– Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.
– Personele zaken en sollicitaties.
– Financiën.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld.
In de MR zitten vier ouders en vier personeelsleden. Ze vergadert ongeveer één keer in de zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar.
De directeur van de school kan, als adviseur, gevraagd worden om een toelichting te geven op beleidsvoornemens.
Iemand komt in de MR doordat hij of zij zich verkiesbaar stelt en officieel gekozen wordt.
Er gelden voor het aantreden, aftreden en verkiezingen vaste procedures welke zijn beschreven in het MR reglement.

Contact met de medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad is te bereiken via de school:
074- 291 62 57
mrgenseler@osghengelo.nl